Tuesday, May 25, 2010

ISTILAH KOMSAS ASAS

1. Aliterasi – pengulangan bunyi atau huruf konsonan dalam baris-baris puisi dan prosa
- selalunya huruf m , k , n , t dan kadang-kadang p
2. amanat / pengajaran / mesej – perutusan yang ingin disampaikan kepada orang ramai / pembaca oleh pengarang
3. anapora – pengulangan sesuatu kata atau frasa pada permulaan ayat ( dalam puisi atau prosa )
4. antagonis – watak jahat atau watak terlalu kuat yang menentang watak utama
5. antologi – kumpulan karya prosa atau sajak atau kedua-daunya yang dihasilkan oleh seseorang atau sekumpulan penulisa dan yang telah dibukkan
6. asonsansi – pengulangan bunyi atau huruf vokal dalam barus -baris puisi dan prosa
7. babak – bahagian dalam drama atau lakonan / adegan
8. bait – bahagian sajak / rangkap
9. balada – lagu atau puisi panjang yang mengisahkan cerita yang romantis atau sentimental
10. bentuk – binaan puisi yang terdiri daripada jumlah bait atau rangkap , jumlah p[erlarataan , jumlah suku kata , bunyi rima akhir
11. cereka – kependekan untuk cerita rekaan atau fiksyen
12. cerpen – kependekan untuk cerita pendek
13. dialog – pertuturan watak-watak dalam drama dan fiksyen
14. didaktik – unsur pengajaran / nasihat / pendidikan yang terkandung dalam karya-karya
15. diksi – pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan
16. dilema – keadaan yang menyebabkan sukarnya membuat keputusan antara dua perkara
17. dinihari – pagi-pagi benar ( antara pukul 3 hingga 5 pagi )
18. drama – karya yang dipersembahkan oleh pelakon yang mengandungi dialog (percakapan ) dan aksi ( gelagat / kelakuan )
19. elegi –puisi bernada sedih atau sayu
20. epik – puisi kepahlawanan yang menceritakan tentang pahlawan yang gagah
21. episode –satu bahagian daripada sesebuah karya yang mengandungi beberapa peristiwa atau persoalan
22. gaya bahasa – corak , bentuk atau rupa sesuatu bahasa meliputi aspek kesemua penggunaan perkataan , frasa dan ayat
23. genre – jenis karya sastera seperti sajak , novel , cerpen dan lain-lain
24. hiperbola – perbandingan yan berlebih-lebihan
25. humor – unsur jenaka atau kelucuan yang menimbulkan rasa seronok
26. imbas kembali – peristiwa atau kejadian yang digambarkan melalui penceritaan semula
27. imbas muka – ramalan atau jangkaan sesuatu peristiwa yang akan berlaku dalam plot
28. intonasi – turun naik tinggi rendah nada suara
29. inverse – pembalikan susunan kata yang menyimpang daripada susunan biasa / tatabahasa ( dibalikkan )
30. jeda – berhenti sebentar
31. ketegangan / suspens – keadaan tertunggu-tunggu untuk mengetahui sesuatu perkara yang akan berlaku seterusnya
32. klimaks – bahagian dalam cerita lebih hebat genting mencemaskan dan lain-laian daripada bahagian lain dalam sesebuah cerita
33. konflik – unsur- unsur ketegangan / pertentangan sehingga menimbulkan konflik yang memerlukan penyelsaiannya
34. latar – menyatakan tentang masa , ruang dan suasana dalam sesebuah karya
35. mesej – pemikiran atau pengajaran yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya
36. metafora – perbandingan yang menggunakan kata-kata yang lain daripada makna biasa
37. nada – bunyi suara yang melahirkan atau membayangkan sesuatu sikap
38. nilai – sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang digeamari atau dibenci
39. peleraian – penyelesaian sesebuah scerita dalam sesuatu karya sastrea
40. pemikiran – idea yang dikelmukakan dalam sesebuah karya
41. personafikasi – unsure yang digunakan untuk memberikan sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawaa atau sesuatu yang abstrak
42. perwatakan – sifat watak dalam cerita . dapat dinilai melalui gambaran oleh pengarang , aksi , dialog dan monolog watak
43. plot – urutan atau jalinan peristiwa dalam sesebuah cerita
44. prosa – karya novel dan cerpen
45. protagonis – watak utama dalam cerita
46. puisi- karangan berbentuk sajak , syarir , pantun gurindam dll
47. rangkap – beberapa baris dalam pantun , sajak atau syair yang disatukan
48. rima – bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akakhir dalam sesebuah rangkap / puisi atau sajak
49. simile – kiasan yg menggunakan kata-kataperbandingan seperti seumpama bagai bak macam
50. sinkof – pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata dengan menghilangkan huruf atau suku kata ( sahaja – saja , tidak – tak , hendak – nak )

Sunday, May 16, 2010

Klik pilihan di bawah:


Sinopsis

 1. Ringkasan cerita lebih kurang 100 -150 patah perkataan.
 2. Mengandungi huraian cerita mengikut urutan masa berdasarkan plot.

Tema dan Persoalan

 1. Tema ialah persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya, sama ada secara langsung (eksplisit) atau tidak langsung (implisit).
 2. Persoalan bermaksud perkara-perkara sampingan atau isi yang lebih kecil yang ada hubungannya dengan tema sesuatu karya.

Watak dan Perwatakan

 1. Watak ialah pelaku atau tokoh dalam sesuatu karya yang menggerakkan cerita dengan cara berinteraksi sesama watak dan alam.
 2. Perwatakan pula ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman.
 3. Pelukisan watak itu boleh dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung olen pengarang melalui aksi, tutur kata, atau watak-watak berkenaan.
 4. Dalam sesuatu cerita lazimnya terdapat istilah yang berkaitan dengan aspek watak, iaitu watak utama, watak sampingan, watak bundar, watak pipih, watak dinamik, watak statik, protagonis dan antagonis.
 5. Sifat perwatakan digambarkan melalui tindak-tanduknya, cara berfikir, cara bercakap, rupa paras, fizikalnya, kepercayaannya dan ideologi, serta gambaran perasaan seseorang atau watak itu.
 6. Watak pipih lazimnya tidak kompleks, tidak berkembang, dan tidak memeranjatkan pembaca.
 7. Watak bulat amat menarik kerana watak jenis ini menuju ke pelbagai arah sama ada menambah pengalamannya, mengubah sikapnya, dan fizikalnya.
 8. Watak dinamik ialah watak yang mengalami pelbagai konflik, persoalan, dan permasalahan dari awal hingga akhir.
 9. Watak statik atau kaku tidak mengalami apa-apa perubahan, perkembangan, dan tidak bergerak.
 10. Watak yang berperanan amat penting disebut watak utama. Watak yang kurang penting dalam cerita disebut watak sampingan.
 11. Watak protagonis ialah watak utama dalam sesebuah cereka. Watak ini tidak semestinya orang yang baik, tampan, dan berperikemanusiaan. Dia mungkin diktator, koruptor, penjenayah, dan sebagainya. Watak antagonis menjadi penentang atau lawan kepada watak protagonis.

Plot

 1. Plot ialah sesuatu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sesebuah cerita. Setiap penstiwa dari awal hingga akhir berdasarkan hukum sebab dan akibat.

 2. Plot mengemukakan perkara yang terjadi dan sebab perkara itu terjadi. Setiap perkara berhubungan berdasarkan faktor-faktor sebab dan akibat.

 3. Susunan cerita bergantung pada fantasi dan kreativiti pengarang. Plot dirangka dengan teliti dan tidak semestinya berurutan peristiwanya dari awal hingga akhir atau kronologi. Plot ialah penyusunan kronologi yang diubah suai mengikut kemahuan pengarang.

 4. Teknik penyusunan plot yang menarik ialah penyusunan peristiwa secara tidak kronologi. Pengarang haruslah cekap, kreatif, dan bijaksana menyusunnya sehingga mencapai peleraian.

 5. Permulaan plot ialah peringkat permulaan (eksposisi), iaitu untuk memperkenalkan watak-watak, latar, dan suasana.

 6. Perkembangan plot mengakibatkan konflik.

 7. Peristiwa berkembang kepada peringkat pertengahan cerita, iaitu perumitan (komplikasi).

 8. Perumitan menuju kepada puncak (klimaks) apabila tercapainya konsentrasi yang maksimum.

 9. Kemudian urutan cerita menuju kepada peleraian. Kadang-kadang puncak dijadikan pengakhiran cerita bagi sesetengah cereka.

Teknik Plot

 1. Teknik plot ialah cara pengarang mengembangkan plot ceritanya supaya menarik.
 2. Antara teknik plot termasuklah seperti yang berikut:

(a) Imbas kembali

 1. Imbas kembali merupakan suatu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya.

 2. Peristiwa itu boleh diimbas kembali melalui pemerian pengarang atau khayalan, dialog, monolog, atau monolog dalaman

(b) Imbas muka

 1. Imbas muka merupakan cara pengarang memberikan bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku kesan daripada aksi-aksi watak dalam cerita berkenaan.

 2. Imbas muka dapat mewujudkan keyakinan dalam kalangan pembaca terhadap sesuatu yang akan berlaku.

(c) Saspens

 1. Saspens atau ketegangan ialah peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu di kalangan pembaca tentang peristiwa yang akan berlaku selanjutnya.

(d) Konflik

 1. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau dua kekuatan dalam satu urutan plot.

 2. Konflik boleh berlaku secara dalaman, iaitu konflik dalam diri watak dan secara luaran, iaitu antara watak dengan watak yang lain atau antara watak dengan alam sekitar.

 3. Konflik dapat juga digambarkan melalui pertentangan pendapat, idea, sikap, atau pemikiran?

(e) Kejutan

 1. Kejutan ialah perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca.

 2. Lazimnya, kesan yang timbul daripada kejutan tidak sama dengan yang diduga oleh pembaca.

(f) Dialog

 1. Dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih daripada dua watak.

 2. Melalui dialog antara watak-watak inilah biasanya tergambar pendapat atau fikiran yang berkaitan dengan tema.

Latar

Latar berperanan memberikan suasana kepada peristiwa dan manusia yang terdapat dalam cerita.

Latar penting dalam mengembangkan tema, persoalan, plot, watak, dan perwatakan. Idea, plot, dan watak akan lebih hidup jika berada dalam situasi pelbagai latar.

Latar merangkumi pelukisan geografi, topografi, pemandangan, bangunan, peralatan, tanggungjawab watak, waktu, dan sebagainya.

Latar terbahagi kepada empat jenis, iaitu:

(a) Latar tempat

Merupakan ruang atau tempat peristiwa berlaku yang berkaitan dengan lokasi geografi.

(b ) Latar waktu atau masa

Menunjukkan masa peristiwa berlaku seperti zaman, era, sejarahnya, atau musimnya.

(c) Latar masyarakat atau citra masyarakat

Menunjukkan gambaran keadaan masyarakat dalam cerita merangkumi bangsa atau etnik, status dan kehidupan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang bersesuaian dengan watak.

(e) Latar peralatan cerita dan watak

Alatan yang digunakan oleh watak dalam sesebuah cerita.

Sudut Pandanqan (Aspek pilihan sahaja)

Sudut pandangan berperanan untuk mengisahkan sesuatu cerita dan menjelaskan pihak yang men-ceritakan sesuatu kisah. Maka sudut pandangan mempunyai hubungan yang erat dengan watak.

Menurut Anwar Ridhwan (1985), sudut pandangan ialah cara bagaimana pembaca dihidangkan dengan bahan cerita atau bagaimana pengarang memilih cara yang terbaik untuk menyampaikan ceritanya.

Teknik sudut pandangan:

(a) Sudut pandangan orang, pertama

Pengarang bercerita sendiri atau terlibat dalam cerita sebagai watak utama atau watak sampingan. Sudut pandangan ini disebut sebagai gaya aku, iaitu cerita iru dibawakan seluruhnya oleh watak aku, orang pertama, secara subjektif. Maknanya pengarang terlibat secara aktif. Teknik ini digunakan untuk menjadikan cerita lebih realistik.

(b) Sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas

Kerap digunakan oleh pengarang yang mengisahkan ceritanya melalui watak lain menggunakan kata ganti nama diri ketiga, iaitu dia dan mereka atau lengkap dengan nama. Pengarang bersikap serba tahu dan bebas bercerita untuk mengemukakan emosi, fikiran, dan pergolakan jiwa watak-watak.

(c) Sudut pandangan orang ketiga terbatas

Pengarang tidak menceritakan semua peristiwa atau watak tetapi hanya akan memilih watak-watak tertentu dan penceritaannya tertumpu kepada mereka. Watak-watak lain diceritakan serba sedikit sahaja.

(d) Sudut pandangan objektif

Pengarang hanya menceritakan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya (melapor) dan masih menggunakan kata ganti nama diri ketiga. Bezanya pengarang tidak terlibat dalam cerita. Maka pembaca berpeluang membuat penilaian sendiri terhadap cerita tersebut.

Gaya Bahasa

Jenis Gaya Bahasa

Huraiannya

(a) Diksi

 • Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang daiam karyanya
 • Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan, latar, watak, dan mesej

(b) Ayat

 • Merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat daiam karyanya, misalnya ayat pendek dan ayat panjang

(c) Personifikasi

 • Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan
 • Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia, sama ada dari segi perasaan, perwatakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati, binatang, idea, atau hal-hal yang abstrak.
 • Contohnya: ...matahari pagi bangkit daripada selimut gunung, benaknya mendandan sejuta persoalan

(d) Simile

 • Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung)
 • Contohnya: perahu duka, ladang kesabaran

(e) Metafora

 • Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan sebagainya
 • Contohnya: samudera hampa, lautan fikiran

(f) Hiperbola

 • Merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya
 • Contohnya: serihu lautan sanggup diharungi

(g) Sinkope

 • Bermaksud penyingkatan perkataan
 • Contohnya: "Apa dah jadi ni?"

(h) Rima

 • Bermaksud bunyi akhir suku kata pada tempat yang bersetentang antara dua baris atau lebih daripada dua baris daiam puisi
 • Terdiri daripada rima awal, rima dalam, dan rima akhir

(i) Asonansi

 • Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris sajak
 • Contohnya: pengulangan vokal “u” dalam baris Kerana aku penyair kupenuhi hidupku

(j) Aliterasi

 • Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris sajak
 • Contohnya: pengulangan konsonan m dalam baris Memacu menghimpun kekuatan

(k) Pengulangan

 • Berlaku pada kata, ungkapan, baris, atau rangkap yang diulang dalam sajak
 • anafora - pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. Contohnya: Tambah mengimbau sorotan kitab MUHAMMAD ! Tambah mengimbau sorotan kitab ESA !
 • epifora - pengulangan kata pada akhir baris. Contohnya: ...di pundakku ...had sepiku
 • repitisi - pengulangan kata dalam baris yang sama. Contohnya, orang berbunga dia berbunga

(l) Perlambangan

 • merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda, keadaan, atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam
 • contohnya: senja melambangkan usia tua, pagi melambangkan usia muda

Nilai

Antara contoh nilai ialah:

 1. Baik hati
 2. Berdikari
 3. Hemah tinggi
 4. Hormat-menghormati
 5. Kasih sayang
 6. Keadilan
 7. Kebebasan
 8. Keberanian
 9. Kebersihan mental dan fizikal
 10. Kejujuran
 11. Kerajinan
 12. Kerjasama
 13. Kesederhanaan
 14. Kesyukuran
 15. Rasional
 16. Semangat bermasyarakat dan nilai-nilai lain yang bersesuaian.

Pengajaran

Pengajaran ialah peringatan/pedoman/perutusan/amanat/mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karyanya kepada pembaca/penonton.

Dalam karya tradisional, ia disampaikan secara tersurat/secara langsung tetapi dalam karya moden, ia disampaikan secara tersirat/tidak langsung.

Gunakan nilai sebagai asas untuk menjawab. Jika nilai positif, mulakan ayat jawapan anda dengan

- Kita hendaklah ……..

- Kita seharusnya…….

Jika nilai negatif, mulakan ayat jawapan anda dengan

- Kita jangan….

- Kita tidak boleh….

…diikuti dengan contoh dalam teks.

CATATAN: Nota di atas diimbas dan disusun semula oleh Webmaster berdasarkan beberapa buah buku yang terdapat dalam sublaman Buku Rujukan. Untuk mendapatkan nota yang lebih lengkap serta latihan, dapatkan buku-buku itu di pasaran.

Ke Menu Utama